موزه های وین

وین دارای موزه های زیادی مانند موزه تاریخ طبیعی، چندین موزه هنر، منازل هنرمندانی مانند موزارت یا بتون و تعداد زیادی موزه دیگر است. امکان بازدید به صورت رایگان برای برخی از این موزه ها در اولین یک شنبه هر ماه برای همه و به صورت دائم برای افراد کمتر از 19 سال وجود دارد که ابتدا آنها را برای شما معرفی کرده و لیست سایر موزه ها را در اختیارتان قرار میدهیم.

در وین تقریباً اکثر موزه ها روز دوشنبه تعطیل هستند.

توضیحاتی که برای موزه ها نوشته شده ترجمه از توضیح اصلی خود موزه میباشد.