مدارک مورد نیاز

مدارکی که باید همراه خود داشته باشید و نداشتن هر یک از آنها باعث عقب افتادن کار شما میشود و باید برایتان ارسال شود عبارت است از:

تمامی مدارکی که نیاز به ترجمه دارد باید تاییدیه دادگستری داشته باشد، مگراینکه دادگستری تاییدیه به اون مدرک ندهد.