مراکز خرید

در مرکز شهر مراکز خرید عموماً به صورت فروشگاه های تک در کنار هم در خیابان های شهر قرار دارند و به دلیل کم بودن ساخت و ساز در وین مرکز خریدهای وسیع در حومه شهر قرار دارند. چیزی که در اکثر این مراکز مشترک است وجود شعبات برندهای معروف در تمامی این مناطق می باشد و معمولاً تفاوتی با هم ندارند چون اکثر فروشگاه هایشان یکی است. ولی امکان تفاوت بخشی از اجناس هر برند نیز در هر شعبه وجود دارد.

لیستی از مراکز خرید وین:

در این لیست ابتدا مراکز خرید در مرکز شهر به ترتیب وسعتشان را برایتان معرفی میکنیم و سپس به همین ترتیب مراکز خرید حومه شهر و نحوه دسترسی به آنها را توضیح میدهیم.