کاخ های وین

کاخ هایی که در زیر معرفی میشوند مجموعه ای از یک یا چند موزه و پارک(فضای سبز)